A Közgyűlés meghatározott önkormányzati feladatok ellátására létrejött állandó bizottságok döntéseiket határozatok, állásfoglalások formájában hozzák. Az állandó bizottságok döntései írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a Közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek. A bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket.